Welcome to Klub slovenských turistov Orava!

 Menu


 Úvod:
  Úvod

  Turistika:
 
Aktuality
  Fotogaléria
  Kalendár
  DK a okolie

  O klube:
  O nás
  Stanovy
  História
  Kontakt
  Chata Zverovka

  Ostatné:
  Na stiahnutie
  Odkazy Najbližších 5 akcií

 Návštevnosť


TOPlistKlub slovenskych turistov Orava, Dolny KubinKlub slovenskych turistov Orava, Dolny Kubin

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV ORAVA, DOLNÝ KUBÍN

 

STANOVY

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

1. Klub slovenských turistov Orava, Dolný Kubín (ďalej len „KST Orava“) je dobrovoľným združením občanov, ktorí sa zaujímajú o turistické aktivity vo všetkých jej formách.

 

2. Sídlom KST Orava je Dolný Kubín, Matúšková 32, PSČ 026 01

 

3. Symboliku KST Orava tvorí celoslovenský odznak Klubu slovenských turistov s názvom „Klub slovenských turistov Orava-Dolný Kubín“ vo vonkajšom obvode odznaku.

 

4. Poslaním KST Orava je:

  a) zastupovať záujmy svojich členov

  b) zabezpečovať rozvoj všetkých druhov turistických aktivít

  c) podieľať sa na vytváraní podmienok pre letnú a zimnú turistiku, táborenie a pobyt v prírode pre svojich členov a širokú verejnosť

  d) viesť členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody

  e) spolupracovať s ďalšími organizáciami s podobným poslaním, ktoré podporujú turistiku, pobyt v prírode a ochranu životného prostredia

  f) vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok pre turistiku, napr. organizovanie turistických podujatí, značenie a údržba turistických chodníkov a informačných tabulí, sprievodcovská činnosť, školenia základov pobytu a orientácie v prírode a pod.

  g) zakladať vlastné spoločnosti hospodárskej činnosti s právnou subjektivitou a zodpovednosťou za zverený majetok

  h) vstupovať do spoločností pracujúcich v cestovnom ruchu pre zabezpečenie výhod a zliav pre svojich členov

  i) podporovať budovanie objektov slúžiacich turistickým aktivitám

 

5. KST Orava je nástupníckou organizáciou po turistických organizáciách, ktoré pôsobili v meste Dolný Kubín od r. 1921 do r. 1991, a to: Odbor klubu československých turistov, Odbor klubu slovenských turistov a lyžiarov a Odbor turistiky Telovýchovnej jednoty Orava.

 

6. KST Orava rozvíja turistiku najmä: pešiu, lyžiarsku, vysokohorskú a cykloturistiku.

 

Čl. II

Členovia klubu

1. Členom klubu KST Orava môže byť každý občan SR, alebo cudzí štátny príslušník, ktorý splnil podmienky členstva v klube a má záujem byť jeho členom.

 

2. O prijatí za člena rozhoduje KST Orava na základe splnených podmienok členstva a podanej písomnej prihlášky.

 

3. Podmienkou členstva je zaplatenie zápisného, klubového a členského príspevku. Výšku zápisného a klubového príspevku určuje členská schôdza. Členský príspevok stanovuje Ústredná rada Klubu slovenských turistov.

 

4. Členovia združení v KST Orava sú:

  a) riadni

  b) čestní

 

5. Riadny členovia sú všetci tí, ktorí boli do KST Orava prijatí a splnili všetky podmienky členstva na príslušný rok.

 

6. Čestným členom KST Orava sa stáva ten, koho schválila členská schôdza na návrh výboru za osobitný prínos a zásluhy pri rozvoji turistiky v KST Orava. Čestný člen neplatí poplatky.

 

7. Dokladom o členstve je preukaz, ktorý vydáva KST Orava. Platnosť preukazu potvrduje členská známka na bežný kalendárny rok. Platnosť členskej známky končí 31.3 nasledujúceho roku.

 

8. Členom KST Orava prestáva byť:

  a) kto oznámi svoje vystúpenie z KST Orava výboru, alebo úmrtím

  b) kto bol vyškrtnutý výborom zo záznamu členov pre nedodržiavanie povinnosti člena KST Orava

  c) kto bol vylúčený členskou schôdzou, alebo sa dopustil nečestného, prípadne trestného činu proti záujmom KST Orava. Dôvodom vylúčenia musia byť vylúčenému oznámené písomne. Vylúčený má právo obhajovať svoje konanie.

 

9. Práva členov KST Orava:

  a) má právo hlasovať a voliť po dovŕšení veku 18 rokov

  b) má právo byť volený do orgánov KST Orava po dovŕšení veku 18 rokov

  c) má právo zúčastňovať sa na všetkých schôdzach, výletoch a spoločenských podujatiach organizovaných KST Orava

  d) má právo nosiť odznak KST a používať všetky členské výhody a zľavy

  e) práva uvedené v tomto bode písmeno a), b), d), v prípade nezaplatenia členského a klubového príspevku do 31.3. bežného roku nadobudne člen až po zaplatení uvedených poplatkov najnesôr do 31.12. bežného roku

 

9. Povinnosti členov KST Orava:

  a) dodržiavať stanovy KST Orava, podporovať jeho zámery a ciel, chrániť jeho dobré meno a nepodnikať nič, čo by mu mohlo poškodiť.

  b) Riadiť sa uzneseniami KST Orava

  c) Najneskôr do 31.3. bežného roka zaplatiť všetky stanovené poplatky

 

Čl. III

Organizačná výstavba a štruktúra

1. Najvyšším orgánom KST Orava je členská schôdza, ktorá je zvolaná minimálne raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva výbor KST Orava. Mimoriadnu členskú schôdzu musí výbor KST Orava zvolať do 30 dní po obdržaní písomnej žiadosti minimálne 30% členskej základne.

 

2. Členská schôdza KST Orava:

  a) volí na dvojročné funkčné obdobie predsedu KST Orava, výbor KST Orava, predsedu a členov Revíznej komisie

  b) schvaľuje stanovy a ich zmeny

  c) prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie a správu revíznej komisie

  d) schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie

  e) schvaľuje závažné otázky (majetkovo právne otázky a iné)

  f) schvaľuje vytvorenie oddielov a záujmových skupín, ktorým stanoví náplň činnosti, rozsah práv a povinností

  g) uznáša sa o zániku KST Orava

  h) je uznášania sa schopná, ak sa jej zúčastní najmenej 30% členskej základne so zaplatenými členskými príspevkami podľa čl. II bod 9 písmeno e)

 

3. Činnosť klubu medzi členskými schôdzami riadi výbor KST Orava

 

4. Predseda je štatutárnym orgánom KST Orava. Za výbor je oprávnený konať a rozhodovať predseda a ním alebo výborom poverení členovia výboru KST.

 

5. Výbor KST Orava:

  a) počet členov určuje členská schôdza

  b) výbor zasadá spravidla jedekrát mesačne pod vedením predsedu alebo ním určeného člena výboru

  c) navrhuje a zabezpečuje investičnú činnosť KST Orava

  d) rozhoduje o účelnom nakladaní a majetkom KST

  e) určuje zástupcu do združení a spoločností schválených členskou schôdzou

  f) zabezpečuje výhody a zľavy pre členskú základňu

  g) zakladá turistické oddiely mládeže s vlastným plánom činnosti a vyčleneným rozpočtom

  h) rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré nie sú vyhradené rozhodnutiu členskej schôdze

 

6. Revízna komisia je nezávislý orgán na čele s predsedom. Vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom klubu, dozornú činnosť pri dodržiavaní stanov, smerníc, zákonov a nariadení. Vybavuje sťažnosti a odvolania. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje na zasadaniach výboru.

 

Čl. IV

Majetok a zásady hospodárenia

1. Člen KST nemôže mať podiel na majetku klubu KST Orava, a to ani pri zániku KST Orava, s výnimkou členmi vložených finančných a majetkových vkladov.

 

2. Majetok KST Orava tvoria hnuteľnosti a nehnuteľnosti získané vlastnou činnosťou organizácie, vrátane po bývalých predchodcoch KST Orava, získané delimitáciou z Odboru turistiky TJ Orava a ďalší majetok získaný darom alebo prevodom.

 

3. Prostriedky na činnosť KST Orava získava:

  a) zo zápisného, členského a klubového príspevku

  b) z vlastnej hospodárskej činnosti a aktivít

  c) z dotácií, príspevkov a darov

 

4. Pri zániku KST Orava majetok klubu bude prevedený na nástupnícku turistickú organizáciu v Dolnom Kubíne, alebo na Ústredie klubu slovenských turistov. O tom rozhodne ukončujúca členská schôdza.

 

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. KST Orava má právnu subjektivitu a samostatnosť.

Made by Porque ©
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2007 by me.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generovanie stránky 0.10 sekund